Szukasz uczciwej i prostej pożyczki ?

Weź 500 - 20,000 zł.

już po otwarciu Darmowego Konta

Darmowe Konto otworzysz w 4 minuty.

Po otwarciu konta skorzystaj z Kredytu Odnawialnego !

 Bez zbędnych formalności - wszytko przez Internet

  Bardzo TANIO ! - około 10 zł. kosztów miesięcznie za każdy 1,000 zł. kredytu

Otwórz Konto TERAZ i weź Kredyt do 20,000 zł.

Maksymalna kwota kredytu odnawialnego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej (czyli przez Internet, bez wizyty w oddziale banku) przez nowych Klientów wynosi maksymalnie 50,000 PLN.
Sprawdź tabele opłat i prowizji poniżej.

 

 

Zobacz jak TANI jest nasz Kredyt

   

 TYLKO około 10 zł. miesięcznie za każdy 1,000 zł. wykorzystanego kredytu

Otwórz Konto z KREDYTEM 500 zł. - 20,000 zł. TERAZ

Wartości i dane podane w tabeli powyżej, jak i w całym serwisie są przybliżone i nie są ofertą w rozumieniu prawa.

 

 

Zobacz jak prosto. Kredyt nawet w 15 minut!

 

Otwórz Konto z KREDYTEM 500 zł. - 20,000 zł. TERAZ

Maksymalna kwota kredytu odnawialnego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej (czyli przez Internet, bez wizyty w oddziale banku) przez nowych Klientów wynosi maksymalnie 50,000 PLN.
Sprawdź tabele opłat i prowizji poniżej.

 

 

 

 

 

Konto z Kredytem 500 zł. - 5,000 zł.

Weź gotówkę, to dziecinnie proste !

  

   Możesz dostać do 20,000 zł. taniego kredytu w koncie

   Kredyt w koncie (odnawialny) jest wyjątkowo TANI

   Kredyt 5,000 zł. - Spłacasz TYLKO około 50 zł. odsetek miesięcznie

    Otwórz Konto z Kredytem TERAZ

Maksymalna kwota kredytu odnawialnego udzielona na podstawie umowy zawartej w formie elektronicznej (czyli przez Internet, bez wizyty w oddziale banku) przez nowych Klientów wynosi maksymalnie 50,000 PLN.
Sprawdź tabele opłat i prowizji poniżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kredyt na START - Tylko 3 proste kroki
 
 
 krok 1. - Przygotuj TYLKO dowód osobisty
 
 krok 2. - Przy otwieraniu konta wypełnij dokładnie wszystkie pola wniosku

 krok 3. - Otwarcie konta zajmie Ci około 4 minuty

    Otwórz Konto TERAZ

 

 

 

Zanim skorzystasz z kredytu lub pożyczki, zapoznaj się z ważnymi informacjami poniżej.


Reprezentatywny Przykład - Kredyt Odnawialny

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji dla mBanku S.A „Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego 2014r”. Kwota kredytu 7400 PLN, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 12,24% (na które składa się oprocentowanie 8,99% w skali roku z okresu Promocji i 15,49% w skali roku z okresu 6 miesiecy od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,24%, całkowita kwota kredytu 7400 PLN, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 8307,21 PLN. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 11.03.2014 r.


Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego przy podwyższeniu :

Kwota kredytu 14600 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 15,49% , prowizja za udzielenie kredytu 1,8%  od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 15,49%, całkowita kwota kredytu 14600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 17301,42 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Reprezentatywny Przykład - Debet w Koncie

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Odnawialnego udzielanego w ramach Promocji „Limit na start” dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie do 1500 zł Kwota kredytu 1500 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90%, prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 1500 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 1660,18 zł.
Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.


Dla klientów wnioskujących o kredyt w kwocie powyżej 1 500 zł. Kwota kredytu 8 200 zł, czas obowiązywania umowy 12 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,90% , prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,90%, całkowita kwota kredytu 8 200 zł, całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 9 075,37 zł. Sporządzono w oparciu o informacje własne z dnia 31.12.2013 r.Opłaty i Prowizje związane z Kredytem odnawialnym i Debetem w koncie

Oprocentowanie kredytu nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach (4-krotność stopy lombardowej).

Oprocentowanie (kwota od 500 zł - do 150 000 zł) - 15,49% - 12,99% 1
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - 0 zł
Prowizja za udzielenie kredytu - 1,8% - 5% kwoty kredytu, min. 55,00 zł
Prowizja za podwyższenie kredytu - 1,8% kwoty podwyższenia
Prowizja za odnowienie kredytu - 1,8% kwoty odnowienia, min. 55,00 zł
Opłata za sporządzenie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny 2 - 50 zł
Ubezpieczenie Spłaty Kredytu (ubezpieczenie opcjonalne) 3 - 0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

1. Wysokość oprocentowania ustalana jest dla każdego wnioskodawcy na podstawie rodzaju posiadanego rachunku i przyznanej kwoty kredytu, oraz analizy zdolności kredytowej.
2. W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana. W przypadku obniżenia kwoty kredytu opłata obowiązuje od 01.08.2012 r.
3. Produkt będzie dostępny w ofercie mBanku po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku.Konsekwencje niespłacenia kredytu

Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKONTO. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku. Każda wpłata na eKONTO powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji Kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.Konsekwencje finansowe (czy są naliczane opłaty i/lub czy rosną odsetki)

- W przypadku niespłacenia Kredytu w umówionym terminie Bank nalicza odsetki od należności przeterminowanych w wysokości określonej w Tabelach oprocentowania.
- Sposób ustalania wysokości oprocentowania należności przeterminowanych oraz tryb i warunki jego zmiany określa Umowa Kredytu.
- Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu lub brak spłaty Kredytu w określonym w Umowie Kredytu terminie, może skutkować zgłoszeniem Kredytobiorcy do Systemu Bankowy Rejestr.
Zobacz Regulaminy i Umowy

W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności.


Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do:

1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony oraz odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart płatniczych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji, lub
2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami § 16 umowy, lub
4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu.Procedury windykacyjne

W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów:
1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN,
2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności:
a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 Potencjalny wpływ na zdolność kredytową użytkownika

W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem.Zasady dotyczące przedłużania pożyczek (w tym informacje, czy przedłużenie jest automatyczne i czy wiążą się z tym dodatkowe koszty).

Przedłużenie, czyli "prolongata" umowy kredytowej odbywa się automatycznie (bez wniosku Klienta) jeśli spełnił wszystkie postanowienia umowy. Koszt - 1,8 % kwoty odnowienia min. 55 zł.
Aby zrezygnować z odnowienia się umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z Operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. Dyspozycja powinna być złożona najpóźniej na 7 dni przed datą odnowienia kredytu. Jeśli posiadasz wspólne eKONTO, wystarczy, że jeden z współposiadaczy rachunku złoży dyspozycję na mLinii. Każdy kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia najpóźniej w ostatnim dniu ważności umowy kredytowej. Naliczenie i zaksięgowanie odsetek od wykorzystanego kredytu nastąpi w dniu, w którym upływa termin spłaty kredytu. Pamiętaj o zabezpieczeniu środków niezbędnych na spłatę zadłużenia.


 

Dane kontaktowe mBank

Adres Korespondencyjny
mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108
90-959 Łódź 2, Kontakt Telefoniczny +48 42 6 300 800
 
adres strony internetowej: www.mBank.pl
 
 

Przyznanie kredytu odnawialnego lub karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności potencjalnego kredytobiorcy przez BRE Bank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Osoby posiadające eKonto w mBanku (także nowo otwarte konta) mogą otrzymać kredyty gotówkowe, odnawialne czy samochodowe przez Internet lub telefon, bez zaświadczeń. Do zaciągnięcia kredytu wystarczy posiadanie konta bankowego, wypełnienie wniosku on-line i przejście procedury banku. Wartości podane w tabeli są przybliżone, orientacyjne. Obliczenia nie są ofertą w rozumieniu prawa polskiego.
 

>> Konto z kredytem można otworzyć na stronach mBanku pod adresem mbank.net.pl

 
 
 

Zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty (produktu, usługi, promocji) banku/firmy prezentowanej powyżej, zapoznaj się z wszelkimi oficjalnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, do których należą między innymi:

Dokładne i najbardziej aktualne dane dotyczące oprocentowania, kwot pożyczki, okresu spłaty jak i wszelkich innych warunków udzielania pożyczek (kredytów) znajdziesz na stronach internetowych konkretnego banku/firmy pożyczkowej.


 


>> Uzupełnij swoją edukację finansową - Przygotowaliśmy dla Ciebie mnóstwo wartościowych materiałów z zakresu zarządzania domowym budżetem, zaciągania pożyczek, użytecznej ekonomii i wiele wiele więcej (finansowe gry, video, animacje, książki i artykuły). Materiały edukacyjne pochodzą z portalu edukacji finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz forum Przyjaznych Inwestorów.

>> Wspieramy akcję Przeczytaj zanim podpiszesz - Pamiętaj, że zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty finansowej, zapoznaj się dokładnie z umową jak i z wszelkimi informacjami na temat wybranej oferty.

>> Masz problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych? Pomożemy Ci - Sprawdź TERAZ !

 

 

Oferty przedstawione na stronie są ofertami zewnętrznych firm pożyczkowych, nie związanych z autorem niniejszego serwisu.

Autor strony nie ponosi odpowiedzialności za działania ani oferty tych firm.

W szczególności, mimo dołożenia starań, autor strony nie gwarantuje, że przedstawione tu oferty nie uległy zmianie. Za każdym razem przed wzięciem pożyczki należy zapoznać się z aktualną ofertą firmy dostępną po kliknięciu w link prowadzący do serwisu internetowego danej firmy, który zamieszczony jest przy opisie oferty pożyczkowej/kredytowej.

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Samo oprocentowanie pożyczki nie przekracza średniej stawki stosowanej w bankach.

 

 

Dane przedstawione w tabelach i w całym serwisie zostały zebrane z najwyższą starannością, ale mają one charakter jedynie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa Art 66. Zanim skorzystasz z jakiejkolwiek oferty finansowej, zapoznaj się z kosztami i zasadami udzielania pożyczek, z naszymi poradami z zakresu edukacji finansowej oraz z wszelkimi informacjami jakie znajdziesz na stronach internetowych instytucji pożyczkowych (kredytowych) z których oferty chciałbyś skorzystać.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

NIE CHCESZ POŻYCZAĆ PIENIĘDZY?

DOBRZE, MAMY ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE!

 

 Sprawdź BIZNES 21 WIEKU

 Bardzo mała inwestycja całkowita (mniej niż 950 zł.)

  Zarobki od 500 zł. miesięcznie (i rosną) już po około 3 miesiącach współpracy

  Przeznaczasz TYLKO 2-3 godziny TYGODNIOWO na współpracę

 

  Bezpieczny, Legalny międzynarodowy Biznes z branży Wellness (zdrowy styl życia)

  Bez konieczności opłacania ZUS, wynajmu lokalu, zatrudniania pracowników, itp.

  BRAK RYZYKA - możesz zrezygnować ze współpracy bez ponoszenia finansowych konsekwencji

 

 

TO BIZNES działający w BRANŻY POLECANEJ przez ROBERTA KIYOSAKI,

autora bestsellera "BOGATY OJCIEC, BIEDNY OJCIEC"

            

Przeczytaj więcej TERAZ !